logo-web-red

Dátová využiteľnosť

Za posledné desaťročie sa vytvorilo viac dát ako za celú predchádzajúcu históriu ľudstva. A týka sa to aj biznisových dát, ktorých objem v posledných rokoch exponenciálne rastie. Aj preto sa čoraz častejšie v súvislosti s úspešným podnikaním skloňujú výrazy ako dátová využiteľnosť a business intelligence.

Potenciál využívania dát

Dáta samé o sebe majú len malú hodnotu. Hodnotné teda nie sú samotné dáta, ale činnosti spojené s ich spracovaním. V súčasnosti sa odhaduje, že menej ako 0,5 % všetkých vytvorených údajov je skutočne analyzovaných a použitých. Hlavným dôvodom tejto stagnácie je v drvivej väčšine neúčinná správa údajov. Kvalitne spracované a analyzované údaje sú dôležité pre plnenie obchodných cieľov, ich monitorovanie i predikovanie obchodných príležitostí a rizík. Dôležitým aspektom je v tomto bode business intelligence (BI) kombinujúce obchodnú analýzu, dolovanie dát, vizualizáciu údajov, dátové nástroje, infraštruktúru a osvedčené postupy, ktoré pomáhajú organizáciám prijímať rozhodnutia založené na údajoch. 

Využívanie dát, Business Intelligence a ich výhody

Práve to, ako efektívne dokážete využiť dáta, ktoré máte k dispozícii, ako ich dokážete analyzovať a vyhodnocovať, môže byť najdôležitejším aspektom toho, či v budúcnosti vaša firma bude stagnovať a bojovať o prežitie alebo rásť a expandovať. 

Nové príležitosti

Business Intelligence pomáha podnikom vytvárať dodatočné zdroje príjmov inováciami a vývojom produktov a služieb. Spoločnosti môžu identifikovať trendy, ktoré ovplyvňujú trh či spotrebiteľov a na základe toho reagovať a prispôsobiť svoje produkty a služby.

Efektivita procesov

Každé podnikanie je jedinečné. To, čo funguje pre jednu firmu, nemusí fungovať pre inú. Vývoj exkluzívneho softvéru pre vašu firmu zaisťuje, že môžete riešiť konkrétne činnosti a postupy podľa vašich požiadaviek.

Lepší zákaznícky servis

Inteligentné využitie údajov umožňuje podniku poznať svojich zákazníkov lepšie ako kedykoľvek predtým. Dokážu analyzovať odkiaľ prichádzajú, ako sa správajú alebo čo chcú kúpiť. Spoločnosti sú tak schopné lepšie identifikovať príležitosti na zlepšenie svojich služieb.

Posilnená agilita

Obchodné rozhodnutia sa už nerobia na základe pocitov, ale na základe relevantných dát. Vďaka zavedeným správnym procesom zaberá menej času zhromažďovanie a čistenie údajov a efektívnejšie je generovanie kritických podnikových údajov, čo zvyšuje agilitu biznisu.

Konkurenčná výhoda

Organizácie môžu byť konkurencieschopnejšie, keď poznajú trh a vlastnú výkonnosť na trhu. Vďaka BI a dátam dokážu spoločnosti držať krok s množstvom zmien na trhu a zároveň tieto zmeny efektívne monitorovať či predvídať.

Úspora nákladov a zvýšenie zisku

Efektívne využívanie dát a BI sa tiež prejavujú prostredníctvom úspory nákladov a vyšších výnosov. Spoločnosti dokážu konať rýchlo, sú schopné neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú k rozhodovaniu o úspore nákladov.

Dátové sklady (DWH) - predpoklad dátovej využiteľnosti

Dátový sklad je centrálnym úložiskom dát, ktoré je následne možné analyzovať a na základe nich prijímať informovanejšie rozhodnutia. Dáta prúdia do dátového skladu z transakčných systémov, relačných databáz a iných zdrojov. Nástroje Business Intelligence slúžia na prístup k týmto údajom. Dátové sklady umožňujú organizáciám analyzovať veľké množstvo variantných údajov a získavať z nich značnú hodnotu a tiež uchovávať historické záznamy.

Biznis riadený dátami

Digitalizácia vytvorila obrovské množstvá dát, ktoré tlačia všetky firmy k tomu, aby sa riadili údajmi viac než kedykoľvek predtým. Výhody toho, že sa rozhodnete stať podnikom, ktorý sa riadi dátami, sú celkom transparentné (agilita organizácie, zlepšená výkonnosť podniku, väčšia ziskovosť, silnejšie inovácie). Existuje však niekoľko dôležitých technických a obchodných výziev, ktoré je potrebné prekonať, aby ste sa stali úspešným data-driven podnikom. Máme bohaté skúsenosti s implementáciou business intelligence nástrojov do veľkých biznisových procesov a s poradenstvom týkajúcim sa využiteľnosti dát. Zvoľte si silného partnera, ktorý vás úspešne prevedie cestou digitálnej transformácie.