logo-web-red

Návrh informačného systému pre SAŽP

Dodané služby

Technológie a platformy

aspecta logo

Klient – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. 

SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. 

aspecta logo

Problém

Návrh a implementácia pilotného overenia informačného systému pre evidenciu a vyhodnocovanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov s následnou aplikačno-procesnou podporou projektov súvisiacich so schválenými žiadosťami. 

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. 

aspecta logo

Riešenie

Zákazník od návrhu IS očakával riešenie postavené na mikroservice architektúre, implementáciu  a prevádzku finálneho IS (vrátane zákazníckeho portálu a integračného modulu)  v prostredí Oracle Cloud Infrastructure, keďže ide o cieľovú platformu aj pre iné projekty zákazníka. 

Riešenie je navrhnuté s ohľadom na kompatibilitu a bezproblémovú implementáciu cieľového IS v OCI s maximálnou možnou mierou využitia platformových  služieb OCI. Ako platformu pre nasadenie samotných aplikačných modulov (mikroservisov) sme zvolili platformovú službu Container Engine for Kubernetes. Riešenie využíva aj iné podporné OCI služby, ako napríklad Vault service, Object storage, DNS. Pre časť riešenia je použitá MS SQL databáza, ktorá je navrhnutá ako deployment vlastnej databázy do OCI platformovej služby. Okrem toho návrh zohľadňuje aj použitie niektorých SAŽP komponentov mimo prostredia OCI, ako napríklad posielanie mailov cez lokálny e-mail server, odosielanie logov na lokálny logovací server. 

aspecta logo

Výsledok a benefity

Výsledkom je škálovateľná a udržiavateľná platforma postavená na moderných technológiách. Na základe výsledkov pilotného overenia, prebiehajúcej analýzy a implementácie ďalších funkčností budúceho cieľového riešenia má zákazník zabezpečený kontinuálny rozvoj IS a efektívnu podporu spracovania žiadostí a projektov. 

Použitie OCI platformových služieb prinesie možnosť jednoduchšieho škálovania, možnosť riešenia redundancie údajov, zálohovania údajov konfiguračným spôsobom a možnosť dynamicky vytvárať cloudové prostredia podľa potreby.