logo-web-red

Modernizácia IT v podnikaní: veľký sprievodca

V dnešnom digitálnom svete dáva spoločnostiam odklon od starších systémov a zavedenie najnovších technológií významnú konkurenčnú výhodu. Modernizácia IT dokáže podnikaniu pomôcť nielen v tomto smere, ale zároveň zabezpečí, aby spoločnosti dokázali flexibilne reagovať na rýchle zmeny v oblasti technológií aj do budúcnosti. Čo všetko ale modernizácia IT zahŕňa a aké aspekty treba brať do úvahy, keď sa rozhodnete vydať vo vašej spoločnosti touto cestou? 

3. september 2021 ┃ 10 minút čítania

aspecta logo

Čo je modernizácia IT?

Najvšeobecnejšia definícia ju popisuje ako aktualizáciu celej informačnej infraštruktúry organizácie alebo jej časti, s cieľom zlepšiť a podporiť podnikanie. Modernizácia IT pritom nie je novým pojmom, hovoríme o nej už roky, pretože softvér starne rýchlo. Avšak aj v dnešnej dobe je pre organizácie všetkých veľkostí výzvou a len málo z nich ju dokáže do svojich štruktúr implementovať skutočne efektívne.

Modernizácia IT totiž predstavuje transformačné zmeny v IT infraštruktúre, aplikáciách, službách, ale i zákazníckej podpore, pričom tieto zmeny umožňujú nanovo navrhnúť obchodné procesy, ktoré podporujú obchodnú stratégiu. Tieto nové procesy umožňujú organizácii robiť nové veci novými spôsobmi a sú jedným z predpokladov digitálnej transformácie, big data, automatizácie procesov/pracovných tokov atď. 

modernizácia IT

Inými slovami, modernizácia IT je strategická, nielen taktická. Rozdiel je dôležitý. Taktické zmeny v IT predstavujú čiastočné zmeny, zvyčajne na podporu súčasného obchodného modelu a stratégií. Samozrejme, takéto zmeny sú dôležité na udržanie podnikania. Taktické zmeny však neumožňujú organizáciám vykonávať transformačné obchodné stratégie, ktoré sú závislé na nových podnikových procesoch, robiť nové veci novými spôsobmi. Moderné IT je pre túto transformáciu zásadné.

aspecta logo

Aký je rozdiel medzi IT modernizáciou a digitálnou transformáciou?

Je potrebné rozlišovať medzi modernizáciou IT a digitálnou transformáciou. Obe sú v dnešnej dobe veľmi trendovými výrazmi a súvisia spolu, ale každá znamená iný stupeň technologickej vyspelosti organizácie. Súvisia s využitím digitálnych technológií na účely úpravy obchodných modelov a identifikácie nových spôsobov vytvárania výnosov a príležitostí na zvýšenie hodnoty. 

Modernizácia IT sa zameriava najmä na aktualizáciu IT infraštruktúry a na riešenie prevádzkových výziev vrátane efektivity, bezpečnosti a agility. Modernizácia však nikdy nezmení váš obchodný model ani vás nezaradí do novej kategórie podnikania. 

Digitálna transformácia transformuje obchodné modely a môže otvoriť nové zdroje príjmov. Netýka sa len IT infraštruktúry, ale celkovej firemnej kultúry, prístupu k dátam, komunikačných a biznis procesov. Modernizácia IT je však jej fundamentálnym predpokladom a poskytuje technologickú platformu pre úspešnú digitálnu transformáciu spoločnosti.   

MODERNIZUJTE VAŠE IT S ASPECTOU

Zvýšte efektivitu, bezpečnosť a agilitu vášho podnikania a urobte prvý krok k digitálnej transformácii. Poďme sa nezáväzne pozhovárať o tom, akovám môžeme pomôcť s modernizáciou vášho IT. 

aspecta logo

Prečo je IT modernizácia dôležitá pre podnikanie?

Každá organizácia sa dnes s modernizáciou IT stretáva v mnohých sférach, napríklad:  

  • prechod na nové technológie; 
  • mikroslužby na dodávanie softvéru; 
  • cloud; 
  • správa alebo prechod zo starnúceho softvéru a hardvéru; 
  • digitalizácia zákazníckej skúsenosti. 

 

Bez ohľadu na to, v akom segmente vaša spoločnosť pôsobí a aká je veľká, skôr či neskôr bude modernizácii IT čeliť. Je nevyhnutnou súčasťou evolúcie podnikania. Umožňuje organizáciám byť efektívnejšími pri vytváraní hodnoty pre zákazníka (čo má za následok zvýšenie tržieb, spokojnosti zákazníkov atď.) a efektívnejšími pri svojich operáciách (zníženie nákladov na obchodné operácie pri súčasnom zlepšovaní a prinášaní väčšej hodnoty pre zákazníkov).  

Modernizácia IT tak nie je len o novších a lepších technológiách, ale aj o modernizácii procesov. Skvelým príkladom je DevOps (vývoj softvéru úzko integrovaný so softvérovými operáciami). DevOps aplikuje automatizačné a monitorovacie procesy na životný cyklus vývoja softvéru od požiadaviek, kódovania, integrácie, testovania až po konfiguráciu, nasadenie a opravu. Cieľom je lepšia integrácia s obchodnými potrebami, kratšie vývojové cykly, zvýšená frekvencia nasadenia a vydanie vysokokvalitných funkcií. 

DevOps je však len jedným z mnohých vylepšení IT prostredníctvom modernizácie IT. Koncept prepracovania IT procesov sa uplatňuje v celej IT oblasti od infraštruktúry až po celý rozsah poskytovania služieb IT

aspecta logo

Ako postupovať pri IT modernizácií?

V nedávnej minulosti väčšina spoločnosti uprednostňovala čiastkový prístup k modernizácii IT a riešili sa najaktuálnejšie a najpálčivejšie problémy. Takýto prístup prináša z krátkodobého hľadiska menej rizík (ak sa niečo pri malom projekte pokazí, poškodenie spôsobené chybami alebo chybnými procesmi je možné zadržať a vyriešiť skôr, ako sa vyskytnú rozsiahle problémy). Rovnako môže priniesť rýchlejšie krátkodobé zlepšenia – prostredníctvom malých zmien môžu byť spoločnosti schopné rýchlo realizovať výhody, napríklad v zákazníckych rozhraniach alebo v úlohách spojených s údržbou systémov.  

V niektorých dôležitých ohľadoch je však tento prístup značne limitujúci a môže obmedziť rast a konkurencieschopnosť spoločností. Obrovský objem technológií, procesov a rozhodnutí potrebných na výstavbu a údržbu digitálnych aplikácií a operácií znamená, že spoločnosti si nemôžu dovoliť pracovať tradičnými spôsobmi. Taktiež čoraz väčšia hrozba digitálneho narušenia vytvára naliehavú potrebu, aby spoločnosti modernizovali systémy IT ako celok, komplexne. 

Kompletná modernizácia alebo holistický prístup k riešeniu aktualizácií systému úplne nanovo definuje, ako spoločnosť myslí na IT. V rámci tohto prístupu sa IT a technológie stávajú rozhodujúcou súčasťou DNA spoločnosti a IT konzultanti sa stávajú dôveryhodnými partnermi, nielen poskytovateľmi služieb. Komplexný prístup k modernizácii IT je účinnejší pri vytváraní a podpore životaschopných digitálnych spoločností. Na uplatnenie tohto prístupu je však nutné, aby ste brali do úvahy tri aspekty:  

  1. definovanie cieľového stavu svojich IT architektúr 
  2. rozhodnutie, ktoré prvky IT prostredia (systémy, ľudia a procesy) je potrebné zmeniť 
  3. určenie postupnosti a rozsahu zmeny.  

1. Definujte cieľový stav IT

Pri komplexnej modernizácii je veľmi dôležité definovať výsledný stav IT infraštruktúry nielen pre jednotlivé obchodné jednotky alebo projekty, ale pre celú organizáciu. Stanovte si realistické priority a zamyslite sa, ktoré technologicky zamerané projekty budú pre spoločnosť vytvárať najväčšiu hodnotu pri znížených nákladoch a vyššej efektivite. Definujte kategórie obchodných schopností, v ktorých je možné procesy, produkty a akcie digitalizovať alebo inak zlepšiť pomocou technológie.  

Najdôležitejšia v tomto kroku je však práve intenzívna spolupráca IT s ostatnými firemnými oddeleniami. IT aktívne spolupracujúce so zvyškom podnikania s cieľom vytvoriť celkovú obchodnú stratégiu, ktorá efektívne využíva technológie dosahuje lepšie výsledky v mnohých ohľadoch vrátane poskytovania základných služieb a vytvárania zdravej organizačnej kultúry.  

2. Rozhodnite, ktoré zmeny sa majú vykonať

Vďaka informáciám o požadovanom cieľovom stave môžete zvážiť, ako a či vykonať konkrétne zmeny v prvkoch architektúry IT. Ako prvý krok by ste mali vykonať inventarizáciu existujúcich aplikácií a ďalších technológií a identifikovať tie, ktoré je možné zlepšiť, konsolidovať s inými aplikáciami alebo inými technológiami alebo vyradiť z prevádzky. Dôležité je tiež zohľadniť, koľko údajov v reálnom čase potrebujete na podporu digitálnej skúsenosti zákazníkov, ako rýchlo potrebujete spustiť nové funkcie, ako sa budú musieť zmeniť časy odozvy služby a pod. Keď máte odpovede na základné technologické otázkymusíte sa tiež sústrediť na zmeny organizačného a prevádzkového modelu, ktoré môžu byť potrebné na podporu dlhodobého obchodného úsilia – napríklad, aké nové tímové štruktúry alebo schopnosti môžu byť potrebné.

3. Určite postupnosť a rozsah zmeny

Pri modernizácii IT budete musieť mať skutočne jasno v obchodných prioritách a o tom, ako tieto zmeny ovplyvnia rozsah a naliehavosť prioritných IT projektov. Musíte mať na pamäti aj odhad potenciálnej obchodnej hodnoty, ktorú je možné dosiahnuť pri úsilí o modernizáciu. Je dôležité si stanoviť vhodné metriky, napríklad aktuálne investície do IT, výšku výnosov generovaných určitými produktovými radami a pod. Tieto poznatky potom môžete použiť na načrtnutie potenciálneho sekvenovania a rozsahu modernizácie. V niektorých prípadoch môže mať zmysel modernizovať podľa oblastí podnikania; v ostatných prípadoch podľa geografickej polohy. V každom prípade môže modernizačný tím navrhnúť časový harmonogram, v ktorom uvedie ľudí a požadované kapitálové investície, dohodnuté obchodné a IT výsledky a rozpočtové očakávania.  

aspecta logo

Kľúčové oblasti v modernizácii IT

Úsilie o modernizáciu sa môže dotknúť ktorejkoľvek časti IT ekosystému vašej organizácie, od cloudového riešenia cez sieťové riešenia až po zariadenia koncových používateľov. Aktualizácia týchto technológií pomocou stratégie zameranej na výsledky môže priniesť zmysluplné výsledky. 

Modernizácia infraštruktúry

Jednou z najdôležitejších príležitostí na transformáciu IT prostredia pre vašu firmu je aktualizácia vašej infraštruktúry. Je to chrbtica vášho operačného prostredia, v ktorom sú uložené dôležité údaje a aplikácie. Prispôsobenie infraštruktúry tak, aby spĺňala nové obchodné ciele, vyžaduje identifikáciu platforiem a prístupov, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu pracovnému zaťaženiu, požiadavkám, potrebám zabezpečenia a rozpočtu. Napriek tomu, že modernizácia infraštruktúry je obrovská záležitosť, je to tiež kľúčový prvý krok, ktorý umožňuje mnoho ďalších aspektov modernizácie IT. 

Modernizácia aplikácií

Presunutie aplikácií na moderné platformy zabezpečí efektívne využitie údajov v reálnom čase, jednoduchšiu integráciu prostredníctvom otvorených rozhraní API a agilných vývojových postupov a rýchle nasadenie. Je možné rekonfigurovať existujúce aplikácie na moderné prostredie alebo úplne prestavať aplikácie na prostredie natívne v cloude. Rozhodujúcim faktorom je spravidla rozsah a zložitosť starších aplikácií. Špecializované obchodné aplikácie môžu byť vhodné na prestavbu architektúry, zatiaľ čo základné aplikácie, ktoré sa integrujú do viacerých oblastí podnikania, môžu byť lepšími kandidátmi na prepisovanie kódu od začiatku. Automatizované nástroje na refaktorovanie kódu môžu tento proces urýchliť. 

Modernizácia IT procesov

Použitie DevOps a Agile na zlepšenie vývoja aplikácií malo významný a pozitívny vplyv. Napriek tomu môže byť životný cyklus vývoja softvéru pre hostiteľské aplikácie stále synchronizovaný s platformami, s ktorými sa tieto aplikácie musia integrovať. Výsledkom je de facto hybridný prístup k doručovaniu aplikácií. Organizácie musia rozšíriť výhody, ako napríklad doručovanie aplikácií „rýchlosťou podniku“, na všetky aplikácie bez ohľadu na ich hodnotu alebo platformu. 

Presun do cloudu

Modernizácia aplikácií, IT procesov alebo infraštruktúry je vhodný čas na vyhodnotenie ich potenciálnej potreby prechodu na cloud. Migrácia do cloudu je kľúčom k zvýšeniu agility podniku, ale spoločnou výzvou, ktorej čelí mnoho veľkých podnikov, je samotná veľkosť portfólia aplikácií. Pri zisťovaní a hodnotení aplikácií by mali firmy zvážiť bezpečnosť, súkromie a rezidenciu údajov, ktoré sú rozhodujúce pre ukladanie citlivých údajov v novom prostredí. Organizácie by mali najskôr analyzovať typ migrovaných údajov, potom použiť vhodnú politiku klasifikácie údajov a určiť najlepšiu modernizačnú stratégiu pre túto politiku.

Modernizácia zariadení

Okrem aplikácií, infraštruktúry a procesov je súčasťou modernizácie IT aj aktualizácia hardvéru. Nové zariadenia prinášajú aj zlepšenie výkonu, produktivity a mobility, vďaka ktorým budú vaši zamestnanci zapojení kdekoľvek a bez ohľadu na to, kde pracujú. Vek zariadení je v tomto prípade len jeden dôležitý aspekt; obmedzené možnosti hardvéru môžu tiež znížiť spokojnosť pracovnej sily.  

aspecta logo

Výzvy IT modernizácie v podnikaní

Modernizácia IT by mala byť pre vás jednou z najdôležitejších obchodných priorít. Avšak potreba vyčleniť čas a energiu tam, kde je to najnaliehavejšie, je obzvlášť nutná v prípade organizácií s obmedzeným rozpočtom, personálom a odbornými znalosťami.

V mnohých prípadoch spolupráca s externým partnerom pomáha organizáciám vyplniť medzery vo vedomostiach, vyvinúť efektívne stratégie a dosiahnuť modernizáciu rýchlejšie – bez preťažovania interných tímov. Aj podniky s dostatočnými internými a partnerskými zdrojmi však môžu mať problém s modernizáciou, ak im chýba jasná a komplexná stratégia. A varovanie pred možnými nevýhodami nových technológií, najmä pokiaľ ide o prijatie zamestnancov, požiadavky na dodržiavanie predpisov v odvetví a riziká kybernetickej bezpečnosti, môže organizáciám zabrániť v tom, aby sa dokonca pokúsili realizovať svoje výhody.

Dôveryhodné partnerstvo môže opäť uľahčiť vytvorenie stratégie, ktorá do plánov inovácie technológie začlení obchodné ciele a potrebné aktualizácie procesov. 

aspecta logo

Výsledky modernizácie IT

Aj keď je modernizácia IT veľkou výzvou, je tiež významnou hybnou silou obchodného úspechu v digitálnom svete. Keď vaše podnikanie prijme nové technológie, môžete zrýchliť pracovné zaťaženie a položiť základ pre lepšie prehľady údajov, zjednodušené procesy a automatizáciu rutinných úloh. Inovácia zariadení, aplikácií a sietí podporuje lepšie skúsenosti zákazníkov a zamestnancov, čo buduje lojalitu voči značke a uľahčuje udržanie talentu. A tento talent môže maximalizovať svoj potenciál pomocou moderných nástrojov pracovnej sily, ktoré zvyšujú produktivitu a umožňujú efektívnu spoluprácu kdekoľvek a kedykoľvek.

aspecta logo

FAQ

Čo je modernizácia IT?

Modernizácia IT je aktualizácia celej informačnej infraštruktúry organizácie alebo jej časti s cieľom zlepšiť a podporiť obchodné operácie. Zahŕňa transformačné zmeny v infraštruktúre IT, aplikáciách, službách a podpore zákazníkov s cieľom prepracovať obchodné procesy a podporiť obchodné stratégie.

Aký je rozdiel medzi modernizáciou IT a digitálnou transformáciou?

Modernizácia IT sa zameriava na aktualizáciu IT infraštruktúry a riešenie prevádzkových problémov, zatiaľ čo digitálna transformácia zahŕňa transformáciu obchodných modelov a môže otvoriť nové zdroje príjmov. Zatiaľ čo modernizácia IT je základom, digitálna transformácia presahuje rámec IT a zahŕňa celkovú podnikovú kultúru, prístup k údajom, komunikáciu a obchodné procesy.

Prečo je modernizácia IT pre podniky dôležitá?

Modernizácia IT je pre podniky kľúčová, pretože umožňuje zavádzanie nových technológií, zvyšuje efektívnosť, zlepšuje skúsenosti zákazníkov a zefektívňuje prevádzku. Prijatím modernizácie IT môžu organizácie zvýšiť príjmy, spokojnosť zákazníkov a prevádzkovú efektívnosť.

Ako by sa malo postupovať pri modernizácii IT?

Postup pri modernizácii IT zahŕňa definovanie požadovanej architektúry IT, určenie, ktoré prvky prostredia IT je potrebné zmeniť, a stanovenie postupnosti a rozsahu zmien. Vyžaduje si spoluprácu medzi IT a ostatnými obchodnými oddeleniami, aby sa technologické iniciatívy účinne zosúladili s celkovou obchodnou stratégiou.

Aké sú kľúčové oblasti modernizácie IT v podnikaní?

Medzi kľúčové oblasti modernizácie IT patrí modernizácia infraštruktúry, modernizácia aplikácií, zlepšovanie procesov IT, migrácia do cloudu a modernizácia zariadení. Modernizácia týchto oblastí prostredníctvom stratégie orientovanej na výsledky môže priniesť významné výhody z hľadiska efektívnosti, agility a konkurencieschopnosti.

Prihláste sa na odber a neunikne vám žiadny článok

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho