logo-web-red

Top strategické technologické trendy na rok 2023 podľa Gartner

Analytická spoločnosť Gartner zostavila pre rok 2023 zoznam desiatich technologických trendov, ktoré budú strategicky ovplyvňovať výsledky a iniciatívy organizácií po celom svete. Ich výber znovu ovplyvňuje celospoločenská situácia. Mnoho organizácií prispôsobilo svoje plány očakávanému postpandemickému rastu, namiesto toho prišla inflácia, hrozba recesie, energetická kríza a vojnový konflikt. Aj keď je budúcnosť v mnohých odvetviach neistá, technológia zostáva kľúčová a osvojenie si technologických trendov môže byť rozhodujúcim prvkom, ktorý určí váš budúci úspech.

Medzi technologické trendy roka 2022 patrili napríklad dátová štruktúra, natívne cloudové platformy, generatívna AI či hyperautomatizácia. Mnohé z nich sa posunuli za 12 mesiacov do roviny nevyhnutných technológií pre moderné podnikanie. Predpokladáme, že inak to nebude ani s technologickými trendami pre rok 2023, aj keď niektoré z nich môžu z pohľadu slovenských spoločností, ktoré len nabiehajú na digitálnu či cloudovú transformáciu vyznievať ako sci-fi. Rýchlosť prijímania nových technológií je ale dnes bezprecedentná a platí výrok spisovateľa Stewarta Branda: „Keď sa cez vás prevalí nová technológia, ak nie ste súčasťou parného valca, stanete sa súčasťou cesty.“

Trendy na rok 2023 zaradil Gartner do troch hlavných tém – optimalizácia, škálovanie a priekopníctvo. Optimalizácia v zmysle optimalizácie IT systémov pre vyššiu spoľahlivosť, zlepšenie rozhodovania založeného na údajoch a zachovanie integrity hodnôt systémov AI vo výrobe. Škálovanie v zmysle zrýchlenia vertikálnych ponúk, zvýšenie tempa dodávania produktov a umožnenie pripojenia odkiaľkoľvek. A priekopníctvo v zmysle umožnenia zmeny obchodného modelu, vynovenie angažovanosti zamestnancov a zákazníkov a urýchlenie stratégií na využitie nových virtuálnych trhov.

aspecta logo

Technologické trendy v optimalizácii

Digitálny imunitný systém (Digital immune system - DIS)

„Organizácie, ktoré investujú do budovania digitálnej imunity do roku 2025, znížia prestoje až o 80 %, a tým zvýšia spokojnosť zákazníkov.“ (Gartner)

Digitálny imunitný systém (DIS) kombinuje postupy a technológie pre návrh, vývoj, prevádzku a analýzu softvéru na zmiernenie obchodných rizík. Je navrhnutý tak, aby v reálnom čase zisťoval, identifikoval a reagoval na kybernetické útoky a iné bezpečnostné problémy. Vďaka tomu sú aplikácie a systémy odolnejšie, prevádzka kontinuálnejšia a používateľský zážitok zákazníkov lepší.

Tak ako imunitný systém človeka, aj digitálny imunitný systém by mal byť komplexný, reagovať na potencionálne hrozby a „vírusy“ na viacerých úrovniach a mal by sa učiť z prekonaných útokov a získavať tak imunitu. Ideálny DIS by mal byť navrhnutý tak, aby nepretržite monitoroval systémy a aktivity a hľadal vzory a anomálie, ktoré naznačujú potenciálnu hrozbu. 

DIS dokáže poskytnúť spoločnostiam proaktívnejší a adaptívnejší prístup k bezpečnosti, má výrazný vplyv aj na atraktivitu vašich produktov či služieb, ktoré sú vďaka nemu odolnejšie a bezpečnejšie, čo vedie k zvyšovaniu obchodnej hodnoty. Tak ako Gartner, i my v Aspecte predpokladáme, že v kontexte nevyhnutnosti kyberbezpečnosti pri využívaní digitálnych technológií sa digitálne imunitné systémy stanú skôr či neskôr bežnou súčasťou zabezpečenia pre väčšinu spoločností.

Aplikovaná pozorovateľnosť – (Applied Observaribility – AO)

„Do roku 2026 70 % organizácií, ktoré úspešne aplikujú „pozorovateľnosť“, dosiahne kratšiu latenciu pri rozhodovaní, čím získajú konkurenčnú výhodu pre cieľové obchodné alebo IT procesy.“ (Gartner)

„Pozorovateľnosť“ v IT je často nesprávne charakterizovaná ako „rebranding“ monitorovania systému, monitorovania výkonu aplikácií (APM) a správy výkonu siete (NPM). V skutočnosti je ďalším stupňom v prirodzenom vývoji metód zberu údajov APM a NPM, ktorá sa lepšie prispôsobuje dynamickej povahe cloudových natívnych aplikácií. Pozorovateľnosť monitorovanie nenahrádza, ale doplňuje ho.

Aplikovaná pozorovateľnosť je teda schopnosť pochopiť stav systému meraním jeho navonok viditeľných výstupov. Tento koncept sa vzťahuje na softvérové aj hardvérové systémy. Pracuje s údajmi, ktoré organizácia vysiela, pričom využíva AI na analýzu a vydávanie odporúčaní, ktoré podniku umožňujú prijímať rýchlejšie a presnejšie budúce rozhodnutia.

Systematickým uplatňovaním pozorovateľnosti môžu organizácie zvýšiť rýchlosť odozvy a optimalizovať obchodné operácie v reálnom čase. Jej obchodná hodnota tkvie v „pozorovateľných údajoch“. Tie nie sú založené na zámeroch, záväzkoch alebo sľuboch, ale na potvrdených akciách zainteresovaných strán, čo z nich robí skutočne hodnotný zdroj rozhodovania.

Riadenie dôveryhodnosti, rizík a bezpečnosti umelej inteligencie (AI Trust, Risk and Security Management – AI TRiSM)

„Organizácie, ktoré do roku 2026 sprevádzkujú transparentnosť, dôveru a bezpečnosť umelej inteligencie, dosiahnu 50 % zlepšenie výsledkov, pokiaľ ide o obchodné ciele a prijatie používateľmi.“ (Gartner)

OpenAI a nástroj ChatGPTDall-E či Midjourney na sklonku roka 2022 valcovali sociálne siete. Je to len špička ľadovca toho, ako sa umelá inteligencia za posledné roky vyvinula. Aj preto mnohí považujú rok 2023 za rok umelej inteligencie. S masívnym rozvojom tejto oblasti si však AI vyžaduje aj nové formy riadenia dôvery, rizík a bezpečnosti. Práve AI TRiSM zabezpečujú spoľahlivosť, dôveryhodnosť, bezpečnosť a ochranu súkromia AI modelov.

AI TRiSM (Trust, Responsibility, security and privacy in AI) je rámec, ktorý rieši etické a spoločenské dôsledky umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa vývoj a zavádzanie AI a ML uskutočňovali zodpovedným a dôveryhodným spôsobom. AI TRiSM podporuje správu modelov AI, ich dôveryhodnosť, spravodlivosť, spoľahlivosť, robustnosť, účinnosť a súkromie.

AI TRiSM je relatívne nový rámec a jeho implementácia a prijatie ešte stále prebiehajú. Najmä v silne regulovaných odvetviach, ako je zdravotníctvo, finančníctvo a štátna správa, je však jeho prijatie mimoriadne aktuálne. Ak využívate AI akýmkoľvek spôsobom, zavedenie AI TRiSM dokáže budovať dôveryhodnosť u vašich zákazníkov, partnerov a zároveň zabezpečiť bezpečnosť, súkromie a zodpovednosť AI systémov.

aspecta logo

Technologické trendy v rámci škálovania

Odvetvové cloudové platformy (Industry Cloud Platforms – ICP)

„Do roku 2027 bude viac ako 50 % podnikov používať odvetvové cloudové platformy na urýchlenie svojich obchodných iniciatív.“ (Gartner)

Odvetvové cloudové platformy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vertikálnych priemyselných segmentov, ktoré nedostatočne obsluhujú generické riešenia. Kombinujú SaaS, PaaS a IaaS s funkciami prispôsobenými špecificky potrebám konkrétneho odvetvia, napríklad IT, automobilového priemyslu, telekomunikácií, bankovníctva či poisťovníctva. Tieto môžu organizácie využiť na jednoduchšie prispôsobenie sa zmenám v ich odvetví pôsobenia.

Odvetvové cloudové platformy tiež možno chápať ako samostatné stavebné bloky na zostavenie jedinečných a odlišujúcich sa digitálnych produktov. To zabezpečuje agilitu, inovácie a skracuje čas potrebný na uvedenie na trh. ICP môžu pomôcť zefektívniť prevádzku a zvýšiť efektivitu, dajú sa ľahko rozšíriť alebo prispôsobiť, aby vyhovovali meniacim sa potrebám odvetvia.

Ich najväčšou výhodou z nášho pohľadu je, že výrazne urýchľujú prijatie cloudu aj takými organizáciami, ktoré nie sú prvými používateľmi cloudovej infraštruktúry a platformových technológií, pretože ponúkajú prispôsobiteľné a relevantné priemyselné riešenia.

Platformové inžinierstvo (Platform Engeering)

„Do roku 2026 80 % organizácií zaoberajúcich sa softvérovým inžinierstvom vytvorí platformové tímy ako interných poskytovateľov opakovane použiteľných služieb, komponentov a nástrojov na poskytovanie aplikácií.“ (Gartner)

Platformové inžinierstvo je nová disciplína zameraná na zvýšenie produktivity vývojárov znížením zložitosti a neistoty pri dodávaní moderného softvéru. Rieši niektoré z najväčších výziev v oblasti používania DevOps vo veľkom meradle, vrátane zosúladenia vývojových postupov s obchodníkmi a zníženia záťaže spojenej so správou komplikovanej siete nástrojov a infraštruktúry v celom životnom cykle aplikácie.

Cieľom je bezproblémová, samoobslužná vývojárska skúsenosť, ktorá umožňuje vývojárom a ostatným vytvárať hodnotný softvér s čo najmenšou réžiou. Organizácií prináša takýto prístup zvýšenie produktivity vývojárov spolu so znížením kognitívnej záťaže. Platforma by mala obsahovať všetko, čo vývojové tímy potrebujú, a prezentovať to spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje preferovanému pracovnému postupu tímu.

Realizácia hodnoty bezdrôtových technológií (Wireless-Value Realization)

„Do roku 2025 bude 50 % koncových podnikových bezdrôtových zariadení využívať sieťové služby, ktoré poskytujú ďalšie funkcie nad rámec komunikácie, pričom doteraz ich bolo menej ako 15 %. (Gartner)

Realizácia hodnoty je schopnosť sledovať kvantifikovanú hodnotu, ktorú podnik alebo zainteresovaná strana získa z riešenia implementovaného v rámci spoločnosti. Gartner v tomto smere používa termín „realizácia hodnoty bezdrôtových technológií“ na opis množstva spôsobov, ktorými bezdrôtové technológie novej generácie poskytnú nové a vylepšené služby a znížia kapitálové náklady.

Bezdrôtové technológie poskytujú oveľa širší rozsah úloh ako v minulosti a zároveň posúvajú svoje využitie za hranice jednoduchej konektivity a slúžia ako základ pre digitálne inovácie oblastiach sledovania polohy, radarového snímania, Iot a pod. Bezdrôtové pripojenie sa presúva z komunikačnej technológie na širšiu digitálnu inovačnú platformu. 

Nové spôsoby bezdrôtového pripojenia zvýšia obchodnú hodnotu a ponúkajú nové digitálne príležitosti. Integrácia rôznych bezdrôtových technológií navyše umožní spoločnostiam ušetriť peniaze pri budovaní technickej infraštruktúry.

aspecta logo

Priekopnícke technologické trendy

Adaptívna umelá inteligencia (Adaptive AI)

„Do roku 2026 budú mať podniky, ktoré si osvojili inžinierske postupy AI na budovanie a riadenie adaptívnych systémov AI, minimálne o 25 % lepšie výsledky ako ich kolegovia v oblasti operacionalizácie modelov AI.“ (Gartner)

Adaptívna umelá inteligencia je koncepcia, kde AI systémy sú schopné meniť svoje správanie a reagovať na zmeny v prostredí na základe skúseností a učenia. Ide o AI systémy, ktoré sú schopné sa prispôsobiť a optimalizovať svoje výstupy pre konkrétne aplikácie alebo situácie. Na rozdiel od „tradičnej AI“, dokáže upravovať svoj vlastný kód tak, aby sa prispôsobil zmenám v reálnom svete, ktoré neboli známe alebo predvídané pri prvom napísaní kódu.

Učením sa vzorcov správania z minulých skúseností ľudí a strojov a v rámci runtime prostredí prináša adaptívna AI rýchlejšie a lepšie výsledky. Adaptívna AI je ďalším krokom na ceste využívania umelej inteligencie a jej potenciál využitia v podnikaní v nasledujúcom období naprieč odvetviami bude obrovský. 

Superaplikácie (Superapps)

„Do roku 2027 bude viac ako 50 % svetovej populácie denne aktívnymi používateľmi viacerých superaplikácií.“ (Gartner)

Superaplikácia je aplikácia, ktorá poskytuje koncovým používateľom (napr. zákazníkom, partnerom alebo zamestnancom) súbor základných funkcií spolu s prístupom k nezávisle vytvoreným miniaplikáciám. Superaplikácie môžu zlučovať a nahradiť viacero aplikácií a podporiť komplexný obchodný ekosystém a Gartner ich prirovnáva k švajčiarskemu nožíku.

Na druhej strane sú superaplikácie viac než len zložené aplikácie, ktoré agregujú rôzne služby. Vo svojej podstate kombinujú vlastnosti aplikácie, platformy a ekosystému a poskytujú platformy pre tretie strany, ktoré môžu vyvíjať a publikovať svoje vlastné miniaplikácie. 

Populárnymi sú superaplikácie najmä v Ázií, typickým príkladom je čínska komunikačná platforma WeChat. Tá má aktuálne viac ako 1 miliardu používateľov, ktorí v rámci nej môžu chatovať, streamovať, nakupovať, objednávať si jedlo či dopravu… Podobný princíp začínajú nasledovať aj známe aplikácie ako sú Spotify či Uber a záujem o vytvorenie vlastnej superapp prejavil aj Elon Musk a Microsoft. Tento trend bude v nasledujúcich rokoch naozaj veľmi silný a podľa nás výrazne zasiahne aj trh s podnikovými aplikáciami. 

Metaverse

„Do roku 2027 bude viac ako 40 % veľkých organizácií na celom svete využívať kombináciu Web3, priestorových výpočtov a digitálnych dvojčiat v projektoch založených na metaverse zameraných na zvýšenie príjmov.“ (Gartner)

Technicky je metaverse kolektívny virtuálny zdieľaný priestor, vytvorený konvergenciou virtuálne vylepšenej fyzickej a digitálnej reality. Je to tiež kombinatorická inovácia zložená z viacerých technologických tém a trendov. Predpokladá sa, že tieto trendy jednotlivo poskytnú nové príležitosti a zároveň výzvy pre organizácie v širokom spektre odvetví a prípadov použitia. 

Strategický technologický trend z metaverse robia najmä 4 inovácie, ktoré so sebou prináša: Web3, priestorový computing, digitálne dvojča osoby (DToP) a digitálne dvojča zákazníka (DToC). 

Gartner predpokladá, že metaverse poskytne trvalé, decentralizované, kolaboratívne a interoperabilné príležitosti a obchodné modely, ktoré organizáciám umožnia rozšíriť digitálne podnikanie.

aspecta logo

Udržateľné technológie

„Do roku 2025, bude 50 % CIO viazať výkonnostné metriky na udržateľnosť IT organizácie.“ (Gartner)

Udržateľnosťou technológií Gartner zastrešuje všetky trendy roku 2023. Na význame udržateľnosť naberá ešte viac v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie a energetickej krízy. Udržateľná technológia je rámec riešení, ktoré zvyšujú energetickú a materiálovú účinnosť IT služieb; umožňujú udržateľnosť podniku prostredníctvom technológií, ako je vysledovateľnosť, analytika, obnoviteľná energia a iné; a pomáhajú zákazníkom stať sa udržateľnejšími prostredníctvom aplikácií, softvéru, trhovísk a ďalších. 

Investície do udržateľných technológií majú  potenciál vytvoriť väčšiu prevádzkovú odolnosť a finančnú výkonnosť a zároveň poskytnúť nové možnosti rastu. 

aspecta logo

Najperspektívnejšie technologické trendy podľa Aspecty

Na to, ktoré z predstavených trendov sú najperspektívnejšie aj z pohľadu našej spoločnosti sme sa opýtali našich IT profesionálov. V odpovediach dominovala najmä udržateľná technológia, superaplikácie a v kontexte cloudových služieb a cloudovej transformácie trend industry cloud platforms a v kontexte AI najmä jej bezpečnosť a etické používanie zastrešené AI TRiSM.

Potenciál udržateľnosti technológií ako trendu vidia naši experti predovšetkým v efektivite využitia zdrojov (ľudských, materiálových, energetických), v menšej chybovosti v procesoch (výrobných, biznis) a zároveň zdôrazňujú, že do budúcnosti nepôjde len o vývoj nových funkcií, ale aj o udržateľnosť navrhnutých riešení.  V spojitosti s trendom superaplikácií sa často spomínal spin-off Aspecty – Solvedio, ktorý má potenciál rozvíjať sa práve ako superapp platforma zastrešujúca komplexný obchodný ekosystém.

To, ktoré z technologických trendov napokon najviac ovplyvnia podnikanie a smerovanie digitálnych technológií ukáže už najbližšie obdobie. Isté je však, že implementácia ktoréhokoľvek z nich skôr, než to urobí konkurencia, vám pomôže naplniť vaše obchodné potreby optimalizovať, škálovať a v neposlednom rade byť priekopníkom. Ak vás ktorýkoľvek z trendov zaujal a chceli by ste sa porozprávať o možnostiach implementovať jeho potenciál do svojho podnikania do not hesitate to contact us.

Páčil sa vám článok?

Sign up for the newsletter
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach