logo-web-red

Ako NLP riešenie od spoločnosti Aspecta mení verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie čelí mnohým výzvam, najmä procesnej a časovej neefektívnosti.  Využitím sily klasifikačných multilabel algoritmov, sémantickej analýzy podobnosti a veľkých jazykových modelov však môžu vlády v tejto oblasti dosiahnuť revolučné zlepšenia. V spolupráci so spoločnosťou Kinit sme na čele tejto transformácie. Využitím pokročilých technológií spracovania prirodzeného jazyka (NLP) prinášame inovácie, pokrok a účinnosť do sveta verejného obstarávania. Zistite, ako sme pripravení zmeniť pravidlá hry a prečo veríme, že naša spolupráca prinesie novú éru efektívneho a moderného verejného obstarávania.
aspecta logo

Naša spolupráca s KInIT

KInIT je nezávislý a neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov pokrývajúc umelú inteligenciu a viaceré oblasti informatiky aj v prepojení na ďalšie disciplíny. Spoločnosť Aspecta spolupracuje s KInIT v rámci úsilia zameraného na automatizáciu klasifikácie textu v žiadostiach o verejné obstarávanie. Prostredníctvom série experimentov budeme skúmať viaceré prístupy k multilabel klasifikácii vrátane lingvistických a štatistických metód a integráciu veľkých jazykových modelov, ako napríklad SlovakBERT, ktoré sú známe svojou účinnosťou v rôznych úlohách NLP. Na základe výsledkov výskumu bude možné upraviť existujúcu softvérovú aplikáciu pre požiadavky na verejné obstarávanie a výrazne zvýšiť jej efektívnosť. 

aspecta logo

Výzvy v oblasti verejného obstarávania

Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu pri získavaní tovarov a služieb potrebných na efektívne poskytovanie verejných služieb. Tradičný proces verejného obstarávania však často sprevádzajú problémy, ktoré spôsobujú neefektívnosť a časovú náročnosť pre vládne agentúry aj dodávateľov. V dôsledku toho je potrebné nájsť inovatívne riešenia týchto výziev. 

Na zefektívnenie procesu obstarávania sa v rôznych fázach využíva softvérová podpora. Prijatie softvérových nástrojov s používateľsky prívetivým rozhraním a intuitívnym používaním môže výrazne skrátiť čas a minimalizovať chyby. Komponenty odporúčaní, návrhov alebo overovania v rámci týchto softvérových aplikácií môžu používateľom výrazne pomôcť pri poskytovaní konzistentných a presných informácií, čo v konečnom dôsledku zvyšuje kvalitu údajov. 

aspecta logo

Výkon spracovania prirodzeného jazyka a jazykových modelov

Spracovanie prirodzeného jazyka (Natural Language Processing – NLP) a veľké jazykové modely (Large Language Models – LLP) sú kľúčové technológie v oblasti umelej inteligencie. NLP je odvetvie umelej inteligencie, ktoré zahŕňa analýzu, porozumenie a spracovanie ľudského jazyka počítačom. Na druhej strane LLP sú pokročilé modely strojového učenia vyškolené na obrovskom množstve textových údajov, ktoré umožňujú generovať súvislý a zmysluplný text. Najneznámejším veľkým jazykovým modelom dneška je nepochybne ChatGPT od OpenAI.

Aplikácie NLP a LLP vo verejnom obstarávaní

Technológie NLP a LLP nachádzajú široké uplatnenie v rôznych oblastiach vrátane automatickej klasifikácie textov, extrakcie informácií, strojového prekladu či generovania textov. V zdravotníctve môžu tieto technológie analyzovať lekárske záznamy a identifikovať vzory, ktoré pomáhajú pri predpovedaní chorôb. V oblasti financií môžu analyzovať finančné správy a pomáhať pri predpovedaní trhových trendov. V právnom sektore môžu technológie NLP a LLP analyzovať právne dokumenty a efektívne extrahovať relevantné informácie. 

V kontexte verejného obstarávania tieto technológie ponúkajú potenciál na automatizáciu a zefektívnenie procesov, ako je kategorizácia a analýza údajov. Využitím NLP a LLP môžu vlády efektívne zhlukovať a analyzovať údaje o verejnom obstarávaní, čo vedie k zlepšeniu rozhodovania a prideľovania zdrojov. Praktická aplikácia NLP sa môže v rámci verejného obstarávania uplatniť: 

NLP riešenie pre verejné obstarávanie od spoločností Aspecta a KInIT
  • Extrahovanie relevantných informácií, identifikácia kľúčových pojmov, pochopenie kontextu môžu pomôcť pri automatizácii procesu preskúmania a hodnotenia projektov. 
  • Analýza informácií o dodávateľoch (ich kvalifikácie, minulej výkonnosti a referencií) môže pomôcť pri automatizácii hodnotenia schopností dodávateľa, porovnávaní návrhov dodávateľov. 
  • Analýza zmlúv o verejnom obstarávaní, extrahovanie podstatných ustanovení, termínov a podmienok môžu pomôcť pri správe zmlúv a monitorovaní plnenia zmlúv. 
  • Analýza veľkých objemov údajov, ako sú finančné správy a verejné záznamy môže pomôcť pri identifikácii problémov a spresniť hodnotenie integrity a finančnej stability dodávateľov. 
  • Pokročilé funkcie vyhľadávania umožňujú efektívnejšie vyhľadávanie relevantných informácií, vývoj odporúčacích systémov na základe historických údajov a preferencií používateľov, navrhujú vhodných dodávateľov, zmluvné doložky alebo stratégie obstarávania. 
aspecta logo

NLP riešenie od Aspecty: Zvýšenie efektívnosti obstarávania

Riešenie spoločnosti Aspecta využíva technológiu NLP na kategorizáciu, zoskupovanie a analýzu údajov o verejnom obstarávaní s vyššou efektívnosťou. Využitím sily NLP dokáže riešenie automatizovať a zefektívniť rôzne aspekty procesu obstarávania. Patria sem úlohy, ako je kategorizácia údajov, hodnotenie dodávateľov, analýza zmlúv a hodnotenie rizík. Skrátením času stráveného týmito úlohami a minimalizáciou chýb umožňuje riešenie vládnym agentúram a dodávateľom pracovať mnohonásobne efektívnejšie a účinnejšie. 

Spoločný projekt Aspecty a KInIT ukazuje, že moderné technológie a inovácie dokážu priniesť významné výhody v rámci rôznych procesov. Projekt je príkladom praktickej implementácie teoretických pokrokov a ukazuje príležitosti, ktoré predstavuje umelá inteligencia a inovácie vo verejnom obstarávaní. 

aspecta logo

Záver

Aspecta je spoločnosť, ktorú poháňa sila inovácií a digitálnej transformácie. Implementácia technológií NLP do oblasti verejného obstarávania a využitie našich skúseností z umelej inteligencie sú v súlade so záväzkom našej spoločnosti – v Aspecte si uvedomujeme hodnotu toho, že zostávame na čele technologického pokroku a využívame ho na dosiahnutie hmatateľných výsledkov pre svojich klientov i spoločnosť. S využitím AI a NLP chceme optimalizovať procesy verejného obstarávania, dosahovať úspory nákladov a zlepšovať poskytovanie služieb. 

Spolupráca medzi spoločnosťami Aspecta a KInIT prináša prelomové riešenie pre verejné obstarávanie. Využitím sily spracovania prirodzeného jazyka (Natural Language Processing – NLP) a veľkých jazykových modelov (Large Language Models – LLP) môžu vlády revolučne zmeniť spôsob, akým sa údaje o verejnom obstarávaní kategorizujú, analyzujú a využívajú.