logo-web-red

Trendy digitálnej transformácie roku 2021

Na začiatku roku 2020 asi len málokto tušil, aká revolúcia sa odohrá v oblasti už aj tak rýchlo sa vyvíjajúcich digitálnych technológií. Len za druhý polrok prešlo digitálnou transformáciou viac organizácií než za posledné desaťročie. COVID‑19 urýchlil stratégiu digitálnej komunikácie spoločností v priemere o 6 rokov a 97 % osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti podnikania sa domnieva, že pandémia urýchlila digitálnu transformáciu ich spoločnosti. 

Rok 2020 bol prelomový. Masívne zatváranie ekonomík a spoločnosti prinútilo aj organizácie zatvárať kancelárie a posunúť sa k novej firemnej kultúre a k práci z domu. Zákazníci sa rovnako v dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou vo veľkej miere presúvali do online priestoru. A tak aj podniky, pre ktoré ešte donedávna nebola digitálna stratégia prioritou, na nej museli začať pracovať. Pandémia ich prinútila k rýchlejšiemu prijatiu technológií a urýchlila digitálnu transformáciu naprieč odvetviami. Spoločnosti začali využívať prevratné technológie na dodávanie hodnoty zákazníkom a zvýšenie obchodného rastu a produktivity. Fyzické a digitálne hranice sa začali stierať a digitálna transformácia sa stala otázkou prežitia a konkurencieschopnosti. Inak to nie je ani v roku 2021. Pozrime sa na 10 najlepších trendov, ktoré formujú cestu digitálnej transformácie podnikov v aktuálnom roku a pomôžu vám zvíťaziť v novej „postdigitálnej“ ére.

aspecta logo

Čo znamená digitálna transformácia v roku 2021?

Digitálna transformácia je súbor procesov, metodík a nástrojov, ktoré moderné spoločnosti používajú na optimalizáciu svojich prevádzkových činností, ako je poskytovanie diferencovaných služieb, zvyšovanie výkonu a zvyšovanie dosahu, pričom prioritou sú zamestnanci a zákazníci. Digitálna transformácia však nie je len novým oddelením v organizácii, ale mení aj úlohu technológie v podnikovom prostredí. Preto je v súčasnej dobe považovaná za hnací motor 4. priemyselnej revolúcie.

trendy digitálnej transformácie

Digitálna transformácia nie je nový koncept a nie je ani výsledkom pandémie. Práve naopak, digitálna transformácia prebieha už roky. Miera adopcie digitálnych technológií sa však pod vplyvom pandémie enormne zrýchlila. Prijatie digitálnych režimov podnikania už viac nebolo luxusom, ale nevyhnutným prostriedkom na prežitie. Prispôsobiť sa novým tlakom v roku 2021 a reagovať pohotovo na zmeny, znamená vyvinúť schopnosť rýchlo sa prispôsobiť aj budúcim výzvam.

aspecta logo

Výzvy digitálnej transformácie

Za posledných desať rokov digitálna transformácia napredovala relatívne pomalým tempom a zameriavala sa hlavne na zlepšovanie produktov, procesov a skúseností zamestnancov. COVID-19 prinútil spoločnosti uprednostniť svoje IT iniciatívy a zvýšiť digitálne investície. Avšak problémy, ktoré brzdili digitálnu transformáciu v posledných desaťročiach nezmizli ani v roku 2021.

Vedúci predstavitelia IT v roku 2019 hlásili 32 % nárast projektových žiadostí; v roku 2020 sa toto číslo zvýšilo na 40 % a môžeme predpokladať, že do konca roku 2021 ešte vzrastie. A tak, aj keď sa výdavky na technológie priemerne zvýšili o 7 %, toto zvýšenie nedokáže úplne efektívne pokrývať neúmerne rastúci dopyt. IT tímy sú jednoducho stále vyťaženejšie a operujú len s obmedzenými zdrojmi potrebnými na úspešné zvládnutie zvýšeného pracovného zaťaženia pri zachovaní každodennej prevádzky.

Najväčšou výzvou digitálnej transformácie v roku 2021 tak zostáva zosúladenie prebiehajúcich podnikových projektov s požiadavkami na inovácie a komplexnosťou nových technológií s obmedzenými zdrojmi. Čoraz väčší objem dát a aplikácií môže spôsobiť problémy s integráciou, čo obmedzuje údaje v reálnom čase, a to napokon vedie k väčšej manuálnej práci IT zamestnancov a spomalenie tempa digitálnej transformácie.  S cieľom zvládnuť tieto výzvy organizácie od finančných služieb po zdravotníctvo stále častejšie používajú automatizáciu.

Používanie automatizácie má už niekoľko rokov vzostupný trend. V dôsledku nového koronavírusu sa však cieľ automatizácie zmenil. V roku 2019 boli hlavnými hnacími silami automatizácie zníženie nákladov a zlepšenie výkonu; v roku 2021 je podľa výskumu spoločnosti Bain & Company hlavnou hybnou silou automatizácie odolnosť podniku, zníženie rizika a rýchlejšie rozhodovanie. 

aspecta logo

Trendy digitálnej transformácie v roku 2021

1. Transformácia je pripravená byť opäť transformáciou

97 % oslovených svetových IT lídrov uvádza, že v roku 2020 prešli kvôli pandémii určitou digitálnou transformáciou, pričom až traja z piatich oslovených uviedli, že prešli veľkým množstvom zmien. 

Digitálna transformácia tak už neznamená len postupné zavádzanie technologických inovácií, ale stáva sa opäť skutočne transformačnou. Spoločnosti uprednostňujú technologické investície v prospech zákazníkov, zlepšujú zákaznícku podporu a rýchlo a efektívne sa snažia implementovať nové technológie, ako je robotická automatizácia procesov (RPA). Tieto činnosti transformujú nielen obchodné procesy v spoločnostiach, ale majú významný vplyv aj na vonkajší svet a celú spoločnosť.

2. Budovanie odolných technológií je dôležitejšie ako nárazové inovovanie

Jednou z najväčších lekcií roku 2020 bola potreba odolnosti voči nepredvídateľným situáciám. Investícia do digitálnych technológií spoločnostiam do istej miery umožnila byť odolnejšími voči neistote a flexibilnejšie reagovať na nepredvídateľné situácie. Aj pre to sa v tomto roku organizácie snažia robiť „jednoduché“ veci s využitím technológií ešte efektívnejšie. Mnoho spoločností napríklad spravuje najrozmanitejšie systémy a zariadenia, ale nie všetky zvládli integráciu existujúcich aplikácií, cloudových služieb alebo infraštruktúry. Integrácia údajov je pre podniky dôležitá, aby umožnila na základe prehľadov a analytiky prijímať rýchle a agilné obchodné rozhodnutia. Keďže spoločnosti sa aj naďalej vyrovnávajú s dôsledkami pandémie, hybnou silou zostávajú technológie pripravené na posilnenie celkovej odolnosti podniku, a to najmä proti veľmi reálnym obchodným hrozbám, akými sú recesia, krízy a konkurencia.

3. Agilný prístup preniká ešte hlbšie do podniku a pretvára obchodné modely a kultúru

Ešte pred pandémiou sa agilné postupy prijímali na vývoj aplikácií, zlepšovanie modelov strojového učenia, automatizáciu kanálov CI/CD či dodávanie ďalších strategických softvérov. Prechod na agilné postupy (napr. DevOps) bol však len krokom podniku na ceste k vytvoreniu agilných obchodných modelov a kultúr, ktoré by mohli podporiť digitálnu transformáciu. Riadenie operácií IT, zosúladenie cieľov a dodržanie termínov boli náročné úlohy. Prudký nástup pandémie a následný rozptyl pracovnej sily tieto úlohy ešte komplikoval. Agilné prístupy sa tak v roku 2021 stávajú novým normálom, pričom sa ukazuje, že ich prijatie posilňuje spoluprácu, urýchľuje vývojový proces a má dopad aj na komplexnú digitálnu transformáciu.

Rast agility v podnikoch sa prejavuje v roku 2021 aj prostredníctvom:

  • Multidisciplinárnych agilných tímov, ktoré zahŕňajú spolupracovníkov z oblastí marketingu, prevádzky, financií, HR či obchodu.
  • Programov riadenia zmien, ktoré sa stanú skôr transformačnými programami so zapojením zákazníkov či zainteresovaných strán do vývojového procesu.
  • Investícií do agilných nástrojov na správu portfólia, osvojením si kultúry experimentovania.

Očakáva sa, že aj v budúcnosti budú spoločnosti investovať do transformačných programov, nástrojov riadenia a ďalších zdrojov na podporu agility v podniku aj mimo neho. 

4. Použitie low-code platforiem sa zameriava na skúsenosti zákazníkov a zamestnancov

V roku 2020 sa low-code platformy stali nevyhnutné pre organizácie, ktoré chceli vyvíjať aplikácie, integrácie a automatizácie pracovných tokov rýchlo a efektívne. Tieto platformy poskytovali personalizovanú pomoc pracovníkom a pomohli im nastaviť prostredie vzdialenej kancelárie. Automatizácia vyplnila medzery v procese a pomohla organizáciám znížiť náklady.

Low-code platformy, samozrejme, existujú už desaťročia, ale v súčasnosti sú pre spoločnosti, ktoré chcú zmeniť svoje podnikanie, oveľa strategickejšie. V roku 2021 digitálni lídri používajú kombináciu low-code platforiem, automatizácie a integračných technológií na zlepšenie skúseností zákazníkov a zamestnancov vo viacerých oblastiach podnikania a vo väčšom rozsahu. Tieto platformy nielen pomôžu viacerým organizáciám modernizovať staršie aplikácie a presunúť viac pracovného zaťaženia do cloudu, ale umožnia im to s menšími nárokmi na vývoj softvéru či cloudovú architektúru.

5. Real-time data processing a event-driven architektúra sa dostáva do popredia

Spracovanie údajov v reálnom čase bývalo náročným technickým cieľom vyhradeným pre odvetvia, ako sú finančné služby či reklamné technológie, kde zníženie latencie údajov o zlomok sekundy prináša podnikom významné obchodné výhody. Mnoho spoločností žilo s nespoľahlivými a sporadickými aktualizáciami údajov a s manuálnymi procesmi na riešenie problémov s kvalitou údajov alebo na vykonávanie zložitých dopytov.

Real-time data processing sa ale dostáva do popredia aj vďaka architektúram na podporu spracovania údajov v reálnom čase. Patria sem cloudové architektúry škálovateľné na požiadanie, dátové platformy s otvoreným zdrojovým kódom, ako sú Apache Kafka a Apache Spark, platformy na streamovanie údajov v reálnom čase, platformy podporujúce event-driven architektúry  a softvér RPA, ktorý dokáže automatizovať mnohé aspekty zberu údajov. 

6. XaaS - všetko ako služba

XaaS už si vyslúžilo v podnikateľskom ekosystéme významné postavenie. Je to zovšeobecnený termín pre modely poskytovania cloudových služieb a rozpoznáva všetky rôzne produkty a služby na internete. Tento prístup výrazne zjednodušuje nasadenie technológie a keďže XaaS služby majú rýchly prístup, sú široko využívané mnohými spoločnosťami. Model XaaS zvyšuje agilitu organizácií a pomáha podnikom pri zefektívnení digitálnej transformácie. V roku 2021, ešte viac než kedykoľvek predtým, vidíme nárast platforiem založených na tomto princípe a rovnako ich masívne využívanie spoločnosťami naprieč odvetviami.

7. Umelá inteligencia ako obchodný partner

Aj keď v spoločnosti je zaužívaný pohľad na umelú inteligenciu ako na trend „budúcnosti“, už dnes je neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Keďže výpočtový výkon je stále dostupnejší a cloud umožňuje prístup k tomuto výpočtovému výkonu, ako aj k softvéru a rámcom, umelú inteligenciu využíva stále viac spoločností. Či už pôsobíte vo výrobnom priemysle, finančnom sektore alebo v zdravotníctve, umelá inteligencia má aplikácie v každom odvetví. 

Mnohí odborníci považujú práve umelú inteligenciu za  hlavný faktor digitálnej transformácie. Pomáha totiž vytvárať nástroje a riešenia, ktoré môžu automatizovať bežné úlohy, znižovať pracovné zaťaženie a súčasne zvyšovať efektivitu.  Rovnako ako pri ostatných trendoch digitálnej transformácie, aj pri umelej inteligencii jej demokratizáciu urýchlila pandémia. V roku 2021 jej expandovanie pokračuje a v budúcnosti sa pravdepodobne rozšíri do mnohých ďalších sfér, kde jej využitie má silný potenciál, ako napríklad rýchlejšie, lepšie a rozsiahlejšie riešenie globálnych a trhových problémov.

8. Údaje sú nový zdroj energie

Za posledných niekoľko rokov sme zhromaždili, uložili, ale nevyužili, milióny údajov. Esenciálnou podstatou digitálnej transformácie je zužitkovanie surových údajov a ich spracovanie, analyzovanie a následné využitie na predikovanie. Dnes existujú desiatky nástrojov a aplikácií, ktoré uľahčujú zber údajov a ich spracovanie v reálnom čase, pričom urýchľujú obchodné operácie a zároveň zlepšujú efektivitu. Využitie potenciálu analytiky údajov pomáha podnikateľom získať hĺbkový prehľad o publiku a porozumieť jeho preferenciám pri rozhodovaní založenom na dátach. Okrem vyššie uvedeného môžu lídri tiež upravovať svoje služby tak, aby ladili s očakávaniami ich zákazníkov, ale aj s obchodnými očakávaniami a cieľmi. Dáta sú nevyužitou zlatou baňou a sú jedným z najlepších trendov digitálnej transformácie.

Až  51,4% organizácií uznáva, že schopnosť aktivovať údaje vo svoj prospech je kľúčovou hybnou silou úspechu ich digitálnej transformácie. Dátová analytika je tak oprávnene jedným z kľúčových technologických trendov roku 2021

9. Kybernetická bezpečnosť stále v kurze

Kybernetická bezpečnosť nikdy nestratila na dôležitosti, ale s príchodom pandémie nabrala azda na ešte väčšej dôležitosti než predtým. Hackeri využili pandémiu koronavírusu na rozšírenie svojich kampaní zameraných na útoky proti podnikom na celom svete. Len od januára do apríla 2020 bol zaznamenaný 238 % nárast útokov na banky a 600 % nárast útokov na cloudové servery. Práca z domu tiež ovplyvňuje bezpečnosť firiem, keďže zamestnanci sa presunuli z podnikovej zabezpečenej siete na súkromné zariadenia. Je tak nevyhnutné, aby spoločnosti posilnili svoju infraštruktúru, aktualizovali svoje stratégie kybernetickej bezpečnosti a rozšírili ich do domácich sietí a mobilných zariadení.

Nárast pokusov o narušenie bezpečnosti a intenzívna snaha o ochranu podnikových údajov bude vyžadovať sofistikovanejšie nástroje a algoritmy. V tejto oblasti dnes pôsobí mnoho spoločností a poskytovatelia softvéru, hardvéru či cloudu zintenzívňujú úsilie o zvýšenie bezpečnosti svojich produktov a služieb s cieľom vyrovnať sa s rastom hrozieb. Ďalším prístupom k zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o komunikáciu a súkromie údajov, je confidental computing. Ústrednou myšlienkou  je zašifrovať celý výpočtový proces, nielen údaje, a vytvoriť ďalšie vrstvy zabezpečenia okolo citlivých informácií. Táto technológia je stále relatívne mladá, ale práve v tomto roku vidieť veľký rast v tejto oblasti.

aspecta logo

Budúcnosť digitálnej transformácie

Výskumy ukazujú, že organizácie v digitálnej transformácii a činnosťami s ňou spojenými neplánujú skončiť ani po odznení pandémie. Digitálna transformácia jednoducho nabrala na obrátkach a už nie je možné ju zastaviť. Úsilie o modernizáciu sa môže dotknúť ktorejkoľvek časti IT ekosystému organizácie a neustály prudký vývoj technológií, akými je umelá inteligencia, 5G, internet vecí či blockchain je motorom na to, aby sa z digitálnej transformácie stal nikdy nekončiaci proces. Aj preto je vhodné nájsť si spoľahlivého partnera, ktorý dokáže rýchlo reagovať na aktuálne trendy a aplikovať ich do podnikateľského ekosystému organizácie.

Páčil sa vám článok?

Prihláste sa do newslettera
Zdieľajte ho na sociálnych sieťach